Get Adobe Flash player
ICTHUS Song

Posts Tagged ‘Oratio Imperata for Synod’

Circular 2017-11: ORATIO IMPERATA FOR THE SYNOD

May 24, 2017

Circular 2017-11

RE: ORATIO IMPERATA FOR THE SYNOD

My dear people of God:

In preparation for the celebration of the Second Synod of Lingayen Dagupan from September 2 to 9 this year, the enclosed PRAYER FOR THE SYNOD must be prayed BEFORE the POST COMMUNION PRAYER at all MASSES in the Archdiocese of Lingayen Dagupan from Pentecost Sunday, June 4 until September 9, the concluding day of the Synod.

Furthermore, all the students in all Catholic schools in the Archdiocese of Lingayen Dagupan must pray the Prayer for the Synod after every flag ceremony in school.

The Prayer is available in English, Filipino and Pangasinan. I trust that you will give this important duty to pray for the Synod your diligent cooperation and compliance.

Thank you.

Sincerely yours,

 

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

——————-

PRAYER FOR THE SYNOD

This prayer must be recited before the Post Communion Prayer in all the Masses in the Archdiocese of Lingayen Dagupan starting June 4, 2017 Pentecost Sunday until September 9, 2017, the concluding day of the Synod

Lord Jesus Christ,

we have heard the voice of the Father

commanding us to listen to you.

It is your voice that we obey.

It is your life that we follow.

It is your Spirit who is our light.

To remain in your sheepfold is our only desire.

Look upon your Church in Lingayen Dagupan

as we gather around our Archbishop Socrates

celebrating our second Synod this September.

Sanctify all the members of the Synod in your truth.

Strengthen them in faith and love.

Through the Synod, may souls be stirred;

may hearts be on fire and may all minds be united.

Through the holy work of the Synod,

may we become more and more a Church in communio.

May we count everything as a gift from you!

May we see your every gift as a mission

to proclaim your Kingdom among us!

As you allowed Mary your mother

to assist the Apostles in the Upper Room,

so send her to us as the mother of our Synod.

With her in our midst, may unity be fostered,

may harmony be pursued

and may wisdom guide our every step

so that the Synod may bear abundant fruits

of holiness and renewal for Lingayen Dagupan.

To you be praise and glory now and forever. Amen.

—————————–

PANALANGIN PARA SA SINODO

Panginoong Jesukristo, narinig namin ang tinig ng Ama

na nag-uutos na kami ay makinig sa Iyo.

Ang Iyong tinig ang aming susundin.

Ang Iyong buhay ang aming susundan.

Ang iyong Espiritu ang aming liwanag.

Ang manatili sa Iyong pastulan ang tangi naming hangad.

Masdan mo ang Iyong Simbahan sa Lingayen Dagupan

kapiling ng aming Arsobispong si Socrates

sa pagdiriwang ng aming ikalawang SINODO sa Setyembre.

Pabanalin mo sa katotohanan ang lahat ng kapisan sa Sinodo.

Palakasin mo sila sa pananampalataya at pag-ibig.

Sa pamamagitan ng Sinodo,

ang bawat kalooban nawa ay mag-alab;

ang bawat puso ay magningas

at ang bawat kaisipan ay magkaisa.

Sa pamamagitan ng banal na gawain ng Sinodo,

kami nawa ay higit pang maging Simbahan ng communio.

Timbangin nawa namin ang lahat bilang biyayang handog.

Ituring nawa namin ang bawat biyayang handog

bilang pananagutang ipangaral

ang Iyong kaharian sa amin.

Niloob mong ang iyong Inang Maria

ay umagapay sa mga Apostoles sa Cenaculo,

isugo mo rin siya sa amin bilang Ina ng aming Sinodo.

Kapiling niya, maitaguyod nawa ang pagbubuklod,

Maipagpatuloy ang pagkakaisa

at magabayan nawa ng karunungan

ang bawat hakbang namin,

upang mamunga ang Sinodo

ng mayamang usbong ng kabanalan

at pagpapaninbago sa Lingayen Dagupan.

Sa iyo ang kaluwalhatian at kapurihan magpakailanman Amen.

————————-

DASAL PARA SINODO

Katawan a Jesu Cristo,

nangel mi so bosis na Ama

ya mangagangan ya dengelan Ka.

Say bosis Mo so onoren mi.

Say bilay Mo so tumboken mi.

Say Espiritum so liwawa mi.

Say pikabiangan ed say pastolan mo

so panpilalekan mi labat.

Nengneng Moy Simbaan Mo’d Lingayen-Dagupan

ya mantitipon a kaibay Arsobispo Socrates

ya mansisilibra na kumadwan Sinodo mi ed arapen na Septiembre.

Pasantom ed katwaan so amin a kabiangan ed sayan Sinodo.

Pabiskeg Mo rad pananisia tan panangaro.

Diad panamegley na sayan Sinodo,

natenyeg iray kakamarerwa;

manliub iray kapusoan

tan amin a kanunutan so mankakasakey.

Lapud sayan masanton kimey na Sinodo,

magmaliw kami komon ya mas Simbaan ed communio.

Amin komon et akoen ya inpangaro a nanlapud Sika!

Birbiren mi komon ya say balang inpangarom

et misyon ya ipakabat

so Panarian Mod kapegleyan mi!

Inyabuloy Mon si Maria, ya Inam,

so angibad saray Apostol diad Cenaculo,

sirin, ibakim met irad sikamin magmaliw ya Ina na Sinodo mi.

Lapud kaiba mi ra, komon onbulaslas so pantitipon na ulopan,

say pankakasakey so getmaen

tan say kakabatan so mangiwanwan ed balang kurang mi

pian sayan sinodo so manbunga’y daakan a kasantosan

tan pasimbalo para Lingayen-Dagupan.

Walad Sika so galang tan dayew

natan tan ed kaandoan.

Amen.

 

 

 

 

wordpress statistics