Get Adobe Flash player
ICTHUS Song

Posts Tagged ‘Dasal para Bokasyon’

Circular 2017-4: Prayer for Vocations

February 6, 2017 Memorial of Saint Pedro Bautista and Companions

Circular 2017-4 RE: Prayer for Vocations

My dear people of God:

The prayer for priestly vocations is a pastoral priority of the Church. Let us unite in prayer for vocations from February 11 to March 25 this year. Enclosed is the Oratio Imperata for Vocations for 2017 in English, Tagalog and Pangasinan to be prayed in all Masses in the archdiocese.

This prayer must be prayed in all our Catholic schools before the first subject for the class day is taught.

From the hands of Mary Help of Christians I know our seminaries will be blessed with holy vocations.

Sincerely yours,

+SOCRATES B. VILLEGAS Archbishop of Lingayen Dagupan

——————-

ORATIO IMPERATA FOR VOCATIONS

To be prayed after Communion before the Post Communion Prayer in all Masses in the Archdiocese of Lingayen Dagupan from February 11 Memorial of Our Lady of Lourdes until March 25, Solemnity of the Annunciation

Leader: Let us all kneel to pray for vocations

Jesus Good Shepherd you have just fed us with your Body and Blood. As you rest in our hearts, listen too to the fears and anxieties we carry. Let our response be:

People: Send holy vocations to our seminary

Hatred, violence and oppression have wounded us, send us courageous priests and seminarians to be heralds of truth, justice and grace. Let us pray.

People: Send holy vocations to our seminary

Misery, poverty and distress afflict so many, send us generous priests and seminarians to set your people free from the shackles of sin. Let us pray.

People: Send holy vocations to our seminary

Fear, discouragement and restlessness trouble multitudes, send us priests and seminarians who can show your face of hope for the world. Let us pray

People: Send holy vocations to our seminary

Doubts, distrust and reluctance prevent our youth from deciding to follow you, set the hearts of our youth on fire to follow you. Let us pray

People: Send holy vocations to our seminary

Impurity, selfishness and pleasure seeking blind our souls, bless our youth with pure hearts to see your face and seek holiness. Let us pray.

People: Send holy vocations to our seminary.

Leader: God our Father look upon your Church in Lingayen Dagupan celebrating the Year of the Parish and preparing to celebrate our Second Synod this September. Send us holy vocations to set your people free and spread the fire of your love to all, through Christ our Lord.

Mary Help of Christians, pray for us.

—————————

ORATIO IMPERATA PARA SA BOKASYON

Dadasalin pagkatapos ng Pakikinabang bago ang Panalangin Pagkapakinabang sa lahat ng Misa sa Arkidiyosesis ng Lingayen-Dagupan mula ika-11 ng Pebrero, Paggunita sa Mahal na Birhen ng Lourdes hanggang sa ika-25 ng Marso, Dakilang Kapistahan ng Pagpapahayg ng Magandang Balita Tungkol sa Panginoon (Annunciation)

Namumuno:  Magsiluhod tayong lahat at manalangin para sa mga bokasyon. Ang ating itutugon sa bawat panalangin:

Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Mahal naming Hesus, aming Mabuting Pastol, kami’y binusog mo ng iyong Katawan at Dugo.   Sa pananahan mo sa aming mga puso, pakinggan mo ang aming mga pangamba at pagkabahala.   Manalangin tayo

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Sinusugatan kami ng pagkamuhi, karanasan at pang-aalipin, isugo mo sa amin ang mga pari at seminaristang may taglay na tapang upang maging mga kasangkapan ng katotohanan, katarungan at biyaya.  Manalangin tayo.

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Kay raming pinahihirapan ng kasawian, kahirapan at kalituhan, isugo mo sa amin ang mga pari at seminarista na bukas-palad upang palayain ang iyong bayan sa tanikala ng kasalanan.  Manlangin tayo.

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Ginagambala ng takot, panghihina ng loob at kabalisaan ang iyong bayan, isugo mo sa amin ang mga parin at seminarista na makapagpapakita ng iyong mukha ng pag-asa para sa sangkatauhan.  Manalangin tayo.

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Pinipigil ng pag-aalinlangan, kawalang pagtitiwala at pag-aatubili ang pagpapasya ng kabataan na tumugon sa iyong pagtawag, pag-alabin mo ang puso ng aming mga kabataan na sumunod sa iyo.  Manalangin tayo.

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Kahalayan, pagkamakasarili at pansariling kaluguran ang bumubulag sa aming mga kaluluwa, pagpalain mo ang aming mga kabataan upang magtaglay ng malinis na puso na makakakita ng iyong mukha at maghahangad ng kabanalan.  Manalangin tayo.

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Namumuno:

Ama naming mapagmahal, masdan mo ang iyong sambayanan sa Lingayen-Dagupan na nagdiriwang ng Taon ng Parokya at naghahanda para sa pagdiriwang ng Ikalawang Sinodo sa darating na Setyembre.  Magsugo ka ng banal na bokasyon upang magpalaya sa iyong bayan at magpaningas ng iyong pag-ibig sa lahat.  Hinihiling naming ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

Maria, Tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami.

———————-

ORATIO IMPERATA PARA BOKASYON

To be prayed after Communion before the Post Communion Prayer in all Masses in the Archdiocese of Lingayen Dagupan from February 11 Memorial of Our Lady of Lourdes until March 25, Solemnity of the Annunciation

Lider: Ontalimokor tayo ya mandasal para bokasyon.

Jesus, Maong a Pastol, pinesel Mo kami na Laman tan Dalam. Diad panaayam  Mod kapusoan mi, dengel  Mo pa ray pakatatakotan tan panpapagaan ya sasakbaten mi. Say ebat tayo:

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Asugat itayo na bosolan, kaguloan tan panaglames, mangibaki kad sikami na masebeg iran papari tan seminarista ya manangibawag na katwaan, katunongan tan grasya. Mandasal tayo:

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Dakerakel so maneermen, maniirap tan nagogonigon, mangibaki kad sikami na mabonlok a papari tan seminarista ya mangokbar na golongolong na kasalanan. Mandasal tayo.

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Nasisigen so dakerakel lapud takot, pakaandi-ilalo tan onganget, mangibaki Kad sikami na papari tan seminarista ya mangipanengneng na lupam a ilalo para mundo. Mandasal tayo.

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Manesebel ed saray kalangweran ya ontumbok ed sika lapud panduarua, kulang ed talek, tan tanlindwaan, parlangan Moy kapusoan na saray kalangweran ya ontumbok ed Sika. Mandasal tayo.

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Inkarumsis, inkaagom tan panaanap na likeliket so manbubulag ed saray kamarerwa tayo, bendisionan Mo ray kalangweran na malinis a puso pian nanengneng day lupam tan anapen day kasantosan. Mandasal tayo.

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Lider:

Dios ya Ama mi, lingis Mo’y Simbaan na Lingayen-Dagupan a mansisilibra na Taon na Parokya tan manpaparaan ed say Kumadwan Synod ed say arapen a Septiembre. Mangibaki Ka ray mansanton bokasyon ya mangiter na kawayangan ed saray totoom tan mangikayat na apoy na panangarom ed amin, lapud si Cristo a Katawan mi.

Ina, Mananulong na saray Cristiano, ipikasi mo kami.

wordpress statistics