Get Adobe Flash player
ICTHUS Song

Posts Tagged ‘Catechism on the Coronation of Mary Help of’

Question and Answer Catechism on the Canonical Coronation of Mary Help of Christians

Who is Mary Help of Christians?

Mary Help of Christians is the Blessed Virgin Mary herself. She has many titles like Our Lady of Lourdes, Our Lady of Fatima, Our Lady of Manaoag. She has another title Help of Christians but she is the same Virgin Mary. Mary is the Mother of our Lord Jesus Christ.

Why do we worship Mary?

We do not worship Mary. Only God can be worshipped but we revere Mary as Mother of God. Mary is a creature like us. In faith she is our mother. If we honor our parents, in the same way, we honor our spiritual mother. She is the Virgin Mary. We have two reasons for revering Mary—she is the Mother of the Lord Jesus and she is our spiritual mother.

Is it in the Bible that we should honor Mary?

Yes in the Gospel of Saint Luke 1:29 the angel greeted her Hail full of grace. When we honor Mary, we follow the example of the angel who was the spokesman of God. It was God who honored Mary first, not us human beings.

Is it sinful to make images of saints?

In the Old Testament, it is indeed forbidden to make graven images (Ex.20:4). But since God Himself took human form in the face of Jesus Christ, the prohibition against images was repealed in the New Testament. Because God has become man, God is no longer absolutely unimaginable.

Why is Mary called Help of Christians?

The first person to invoke this title of the Virgin Mary was Saint John Chrysostom recorded in the year 345. The title Help of Christians came to be identified with winning battles for Christianity most specially the Battle of Lepanto in 1571. Pope Pius VII under threat of persecution and imprisonment by Napoleon invoked the protection of Mary Help of Christians. The Pope attributed the safety of the papacy from the attacks of Napoleon to Mary Help of Christians in 1815.

Why is Mary called Helper?

Our first and only helper is God. Among all creatures, the Virgin Mother stands out from all the rest as the person who has received greatest help from the Creator. Her Immaculate Conception is through God’s help. Her virginity is a fruit of God’s help. Her motherhood is from God’s help. Her assumption to heaven is through the help of God. Mary can help because God has helped her. If God ignored Mary, she would not be any better than us, helpless sinners. All that Mary can do is because of God’s help. Mary is Help of Christians because God is the helper of all.

What is the relevance of Mary Help of Christians today?

From the accounts of Church history, the Marian title Help of Christians is related to troubled times and distressful eras from which the Church had been spared. When anti-Christian forces intimidate the Church, Mary Help of Christians comes to our help. Those anti-Christian forces still attack the Church such as the culture of death, the destruction of family life, the loss of the sense of sin and many more.

What is a canonical coronation?

It is a favor granted by the Pope to a particular Marian image in any part of the world that has contributed to the growth of Christian piety and devotion. The Congregation for Divine Worship and Discipline of the Sacraments on the authority of the Pope mandates that a Marian image be decorated with a crown and diadems as a recognition of the role of the image in fomenting Christian devotion.

Is this the first time to happen in Pangasinan?

No. The first coronation of a Marian image held in Pangasinan was celebrated on April 21, 1926 when the Apostolic Delegate Guiglelmo Pianni canonically crowned on behalf of Pope Pius XI the image of Our Lady of Manaoag. The Archbishop of Manila, Michael O’Dougherty crowned the image of the Child Jesus in the arms of Our Lady.

Where did the image of Mary Help of Christians come from?

Although the devotion to Mary Help of Christians is popularly connected to Saint John Bosco, the devotion of the Diocese of Lingayen in fact started formally in 1928 when Bishop Cesar Maria Guerrero received the image as a gift for the newly created diocese. Bishop Guererro initially wanted to put our seminary under the patronage of Saint Alphonsus Liguori but he later changed it to Mary Help of Christians.

When will the canonical coronation happen?

It will happen on August 22 this year at the Cathedral of Saint John the Evangelist so that more people can witness the historic occasion. The Apostolic Nuncio who represents Pope Francis will preside at the coronation rites.

Where can we venerate the image after her coronation on August 22?

The image of Mary Help of Christians will be enshrined at the Mary Help of Christians Theology Seminary in Palapad, San Fabian, Pangasinan. We will put up a small shrine behind the seminary chapel so that pilgrims can come to venerate her without disrupting the seminary silence and discipline. Every year, the image will be transferred to the Cathedral every August 22 to celebrate the coronation fiesta.

Why do we need to crown Mary Help of Christians?

Mary does not need our coronation. God has already honored her and we cannot add more honors than God has bestowed on her. We crown her to remind us that humility is the crown of all virtues. The best way to show our love to the Virgin Mary is to imitate her. True Marian devotion is Marian imitation of her virtues.

——————-

Sino si Maria Mapag-ampon sa mga Kristiyano?

Si Maria Mapag-ampon sa mga Kristiyano ay ang Inang Birheng Maria.  Marami siyang titulo katulad ng Birhen ng Lourdes, Birhen ng Fatima, Birhen ng Manaoag.  Meron siyang ibang titulo katulad ng Mapag-ampon sa mga Kristiyano pero ito ay tumutukoy pa rin sa ating Inang Birheng Maria.  Si Maria ay ang Ina ng ating Panginoong HesusKristo.

Bakit natin sinasamba si Maria?

Hindi natin sinasamba si Maria.  Tanging ang Panginoon lamang ang sinasamba pero pinaparangalan natin si Maria bilang Ina ng Diyos.  Si Maria ay nilalang din na katulad natin.  Sa pananampalataya siya ay ating ina.  Kung iginagalang natin ang ating mga magulang , ganoon din naman ay iginagalang din natin ang ating ispiritwal na ina.  Siya ay ang Birheng Maria.  Mayroon tayong dalawang rason kung bakit natin pinangangaralan si Maria – siya ay Ina ng ating Panginoong Hesus at siya ay ang ating ispiritwal na ina.

Nasa Bibliya ba na dapat nating kilalanin si Maria?

Oo.  Sa Ebanghelyo ni San Lukas 1:29 siya ay binati ng anghel bilang napupuno ng grasya.  Kapag ating pinararangalan si Maria, sumusunod tayo sa halimbawa ng anghel na siyang tagapaghatid ng mensahe ng Diyos.  Ang Diyos ang unang nagparangal kay Maria hindi tayong mga tao.

Kasalanan ba ang lumilok ng mga imahe ng mga santo?

Sa Lumang Tipan, hindi ipinapahintulot ang umukit ng mga larawan (Ex.20:4).  Subalit noong nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng mukha ni Hesu-Kristo, ang pagbabawal sa pag uukit ng mga imahe ay pinawalng-bisa sa Bagong Tipan.  Ito ay dahil sa ang Diyos ay naging tao.  Dahil dito ang Diyos ay nagkaroon na ng mukha naa pwedeng ilarawan.

Bakit tinatawag si Maria bilang Mapag-ampon sa mga Kristoyano?

Ang unang tao na tumawag sa titulong ito ng Birheng Maria ay si San Juan Crisostomo noong taong 345.  Ang titulong Mapag-ampon sa mga Kristiyano ay kinilala sa mga panahong ipinakikipaglaban ng mga Kristiyano ang relihiyon lalo na sa laban sa Lepanto noong 1571.  Noong si Pope Pius VII ay may banta ng pag-uusig at nanganganib na makulong sa mga kamay ni Napoleon, siya ay tumawag sa pangangalaga ni Maria Mapag-ampon sa mga Kristiyano.  At kinilala ng Santo Papa ang kanyang kaligtasan sa anumang pagtuligsa ni Napoleon sa pamamagitan no Maria Mapag-ampon sa mga Kristiyano noong 1985.

Bakit tinawag si Maria na Mapag-ampon?

Ang una at ang tanging tumutulong sa atin ay ang Diyos.  Sa lahat ng mga nilalang, ang Birheng Maria ang pinakanakatangap ng tulong mula sa ating Tagapaglikha.  Ang paglilihi sa kanya na walang-bahid kasalanan ay sa pamamagitan ng tulong ng Diyos.  Ang kanyang pananatiling birhen ay dahil sa bunga ng tulong ng Diyos.  Ang kanyang pagiging ina ay dahil sa tulong buhat sa Diyos.  Siya ay iniakyat sa langit dahil sa pamamagitan ng tulong ng Diyos.  Magagawa ni Maria na tumulong dahil siya ay tinulungan ng Diyos.  Kung si Maria ay hindi kinalinga ng Diyos, siya ay magiging katulad lamang natin, makasalanan.  Ang lahat ng pwedeng gawin ni Maria ay dahil sa tulong ng Diyos.  Si Maria ay Mapag-ampon sa mga Kristiyano dahil ang Diyos ay tumutulong sa lahat.

Ano ang kahalagahan ni Maria Mapag-ampon sa mga Kristiyano ngayon?

Mula sa kasaysayan ng Simbahan, ang titulo ni Maria bilang Mapag-ampon sa mga Kristiyano ay ang siyang tinatawag sa mga pagkakataong mayroong panganib at pagsubok sa ating Simbahan.  Sa mga panahon na may mga umuusig sa mga Kristiyano, si Maria bilang Mapag-ampon sa mga Kristiyano ay ang siyang nagiging takbuhan upang makahingi ng tulong.  Nananatili sa makabagong panahon ang pag atake ng mga umuusig sa mga Kristiyano sa pamamagitan ng kultura ng kamatayan, pagsira sa pamilya, at sa hindi pagkilala sa mga kasalanan at marami pang iba.

Ano ang canonical coronation?

Ito ay ang pagkilala ng Santo Papa sa isang imahe ni Maria sa kahit saang bahagi ng mundo na nakapag aambag sa paglago ng kabanalan at debosyon ng mga Kristiyano.  Ang Congregation for Divine Worship and Discipline of the Sacraments sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Santo Papa ay ipinag-uutos na ang imahe ni Maria ay palamutian ng korona at mga natatanging uri ng mga bato bilang pagkilala sa papel na ginagampanan ng imahe sa pagpapatibay ng maka-Kristiyanong debosyon.

Ito ba ay unang beses pa lamang mangyayari sa Pangasinan?

Hindi.  Ang kauna-unahang ganitong pangyayari sa Pangasinan ay ipinagdiwang noong ika-21 ng Abril, 1926 noong kinilala ni Pope Pius XI ang imahe ng Birhen ng Manaoag sa pamamagitan ng paglalagay ng korona ng kanyang kinatawan Apostolic Delegate Guiglelmo Pianni.  Ang Arsobispo ng Maynila na si Michael O’Dougherty ang siyang naglagay ng korona sa imahe ng Batang si Hesus na nasa bisig ng Birhen.

Saan nagmula ang imahe ni Maria Mapag-ampon sa mgs Kristiyano?

Bagaman ang debosyon kay Maria Mapag-ampon sa mga Kristiyano ay pinaging tanyag ni San Juan Bosco, ang debosyong ito sa Diyosesis ng Lingayen ay pormal na nagsimula noong 1928 noong tinanggap ni Bishop Cesar Maria Guerrero ang imahe bilang regalo sa noon ay katatatag pa lamang na diyosesis.  Noong una ay hinangad ni Bishop Guerrero na ilagay ang seminaryo sa pangangalaga ni San Alfonso ng Liguori subalit pinalitan niya ito ng Maria Mapag-ampon sa mga Kristiyano.

Kailan mangyayari ang canonical coronation?

Ito ay mangyayari sa ika-22 ng Agosto sa taong kasalukuyan sa Katedral ng San Juan Ibanghelista upang mas maraming tao ang makasaksi sa napakahalagang pagdiriwang na ito.  Ang Apostolic Nuncio na siyang kinatawan ni Pope Francis ang siyang mangunguna sa rito ng pagkokorona.

Saan natin maaaring puntahan ang imahe pagkatapos ng araw ng ika-22 ng Agosto upang pangaralan?

Ang imahe ng Maria Mapag-ampon sa mga Kristiyano ay iluluklok sa Mary Help of Christian Theology Seminary sa Palapad, San Fabian, Pangasinan.  Maglalagay ng maliit na dambana sa likod ng kapilya ng seminaryo upang ang mga deboto ay makapunta sa lugar na ito na hindi nakakasagabal sa katahimikan ng seminaryo.  Taon-taon ang imahe ay dadalhin sa Katedral tuwing ika-22 ng Agosto upang ipagdiwang ang kapistahan ng koronasyon.

Bakit natin kailangang koronahan ang imahe ni Maria Mapag-ampon sa mga Kristiyano?

Sa katunayan, hindi naman kailangan ni Maria na siya ay koronahan.  Siya ay pinarangalan na ng Diyos at wala na tayong maidadagdag pa sa pagkilala na ibinigay ng Diyos sa kanya.  Siya ay ating kokoronahan upang ipaalala sa atin na ang kababaan ng kalooban ay ang pinagmumulan ng iba pang mga magagandang katangian.  Ang pinakamabuting paraan na maipahayag natin ang ating pagmamahal sa ating Inang Birheng Maria ay siya ay ating matularan.  Ang tunay na debosyon kay Maria ay ang pagtulad at pagsasabuhay ng kanyang mabubuting halimbawa.

—————-

Siopa si Maria Tulong daray Cristiano?

Si Maria Tulong daray Cristiano et mismon si Inan Birhen Maria. Dakerakel iray pamagalang ya tawag (titulo) ed sikato, a singa Inan Birhen na Lourdes, Inan Birhen na Fatima, Inan Virgen na Manaoag. Walay sakey a pamagalang a tawag ed Ina ya Tulong daray Cristiano. Balet sakey so Inan Virgen Maria. Si Maria so Ina na Katawan tayon Jesucristo.

Akin et sasambaen tayo si Maria?

Agtayo sasambaen si Maria. Say Dios labat so sasambaen balet iiter tayo so niduman pamagalang ed si Maria, Ina na Dios. Sakey ya pinalsa si Maria a singa sikatayo. Ed pananisia, sikato so ina tayo. No papagalangan tayo ray ateng tayo, ontan met, iiter tayo so pamagalang ed si Maria ya spiritual ya ina tayo. Sikato so Birhen Maria. Walay dwaran rason no akin et papagalangan tayo si Maria – si Maria so Ina na Katawan tayon Jesucristo tan si Maria so spiritual ya ina tayo.

Wala tad Biblia ya nepeg ya pagalangan si Maria?

On. Naalmo diad Ibanghilyo nen Lukas 1,29 nen inbano na say anghel si Maria “Ave, napno kay grasya”. No papagalangan tayo’y Maria, oliran tayo may anghel ya managsalita na Dios. Say Dios so unaan ya angitanduro ed si Maria, aliwan sikatayo ran totoo.

Kasalanan ta so manggaway talintao odino imahen na saray sasanto?

Diad Daan a Sipan, isesebel so manggaway talintao na sarayan imahen (Ex. 20,4). Balet, nen say Dios et mismon dili To so nagmaliw a Too diad say pakanengnengan a lupa  nen Jesu Cristo, sayan panagsebel nipaakar ed saray talintao so inwaklit na say Balon Sipan. Lapud say Dios et nagmaliw a too, aliwa lan pulos ya agnaomameng.

Akin et tatawagey Maria ya Tulong daray Cristiano?

Say unaan ya anawag ed say Inan Birhen Maria na sayan titulo et si San Juan Crisostomo nen taon 345. Sayan titulon Tulong daray Cristiano so nabibirbir ed saray inpanalon bakal na saray Cristiano, laut lad Bakal na Lepanto nen 1571. Say Santo Papa Pio VII, ed say isabin panagtaktakot na panagpairap tan panagkulong nen Napoleon, so kinmerew na panangiyagel ed si Maria Tulong daray Cristiano. Binirbir na Santo Papa ya say pangiyagel na say papacy ed saray panag-atake nen Napoleon nen 1815 et lapud si Maria Tulong daray Cristiano.

Akin et tatawagey Mananulong si Maria?

Say manunaan tan mananulong tayo labat et say Dios. Ed amin ya pinalsa, say Inan Birhen so nibiig ed amin lapud sikato so akaawat na sankabalgan ya tulong a nanlapud say Manamalsa. Say Immaculada Concepcion na Ina et nanlapud say tulong na Dios. Say inka-birhen lawas nen Ina et nanlapud say bunga na tulong na Dios. Say inka-Ina to et nanlapud say tulong na Dios. Say Intokotok na Ina ed tawen et nanlapud say panamegley na tulong na Dios. Makatulong si Maria lapud sikatoy tinulongan na Dios. No si Maria so pinaolyan na Dios, sirin anggapoy pidumaan tayod sikato, sikatayo ran anggapoy pakayarin managkasalanan. Amin ya nagawaan nen Maria et lapud say tulong na Dios. Si Maria so Tulong daray Cristiano lapud say Dios so Mananulong na amin.

Anto so kabaliksan nen Maria Tulong daray Cristiano ed sarayan panaon?

Unong ed say awaran na Simbaan, sayan titulo nen Maria Tulong daray Cristiano et naisalaysay nen say Simbaan et naiyagel ed saray magulon panaon. No saray onlalaban ed Cristiano so manataktakot, si Maria Tulong daray Cristiano so onlan ontulong ed sikatayo. Sarayan sumlang ed Cristianon panagbilay so wadia niran manaatake ed Simbaan a singa say kultura na patey, say panagderal na bilay na pamilya, say pakakabalang ed say kabaliksan na kasalanan tan arum nira.

Antoy kabaliksan na “canonical coronation”?

Saya et sakey ya inpangaro na Santo Papa ed sakey a imahen na Inan Birhen Maria ed anggan iner ya pasen ed mundo. Sayan imahen so bibirbiren ya akapangiter para say inbaleg na Cristianon panagbilay tan dibosyon. Say “Congregation for Divine Worship and Discipline of the Sacraments” diad say pakauley na Santo Papa so mangagangan ya say sakey a imahen nen Maria so  arkosan na korona tan mabli ran bato para pamirbir ed say baleg a kabiangan na sayan imahen ed say pamabiskeg na Cristianon dibosyon.

Natan ta labat nagawa ya ed Pangasinan?

Andi. Say unaan ya inpankorona ed sakey ya imahen nen Maria ya agawad Pangasinan et nen Abril 12, 1926 nen say Apostolic Delegate Guiglelmo Pianni so nankorona na say imahen na Inan Birhen na Manaoag unong ed say Santo Papa Pio XI.

Nanlapoan na sayan imahen nen Maria Tulong daray Cristiano?

Anggaman say dibosyon ed Maria Tulong daray Cristiano so kabkabat lapud si San Juan Bosco, say dibosyon na Diosesis na Lingayen so ginmapo la nen 1928 nen si Obispo Cesar Maria Guerrero so angawat na sayan imahen a sakey a inpangaro para say niletneg a balon diosesis. Labay lawari nen Obispo Guerrero so manpaalagey na seminario ed  ngaran na patron nen San Alfonso Liguori balet nansalat na kanunutan to, tan ingaran tod si Maria Tulong daray Cristiano.

Kapigan nagawa so pankorona?

Nagawa ya no Agosto 22 ed sayan taon diad Katedral na San Juan Ibanghelista, pian mas dakel a totoo so makaimaton ed sayan awaran ya okasyon. Say Apostolic Nuncio ya mangilalaman ed Santo Papa Francisco so mangipangulo na say silibrasyon ya pankorona.

Iner so laen pian nabibisita’y imahen kasumpal na koronasyon no Agosto 22?

Say imahen na Maria Tulong daray Cristiano so awiten ed Mary Help of Christians Theology Seminary ed Palapad, San Fabian, Pangasinan. Walay melag a shrine ed beneg na kapilya na seminario pian saray diboto so makapangalang ya ag-nadisturbo so kareenan tan kinaoksoy na seminario. Tinaon, say imahen so awiten ed Katedral kada Agosto 22 pian silibraan so fiesta na koronasyon to.

Akin et nepeg ya koronoan si Maria Tulong daray Cristiano?

Ag nakaukolan nen Maria so korona tayo. Inter la na Dios so kagalangan ed sikato tan anggapo la so naiyarum tayo nin pamagalang ya inter na Dios ed sikato. Koronaan tayo pian walay pakanunotan tayo ya say panagbaabeba so korona na amin a virtudes. Say san-karakepan ya pangipanengneng na panangaro tayod say Inan Birhen Maria et say pagmaliwen ya sikatoy oliran tayo. Say twan disbosyon ed si Maria et say pan-alig ed aming ya virtudes nen Maria.

wordpress statistics