Get Adobe Flash player
ICTHUS Song

DAYEW TAN PISASALAMAT … PANKAKASAKEY TAN MISYON

Free Pangasinan translation of Circular 2013-1: Golden Jubilee of the Archdiocese of Lingayen-Dagupan, by Archbishop Socrates B. Villegas

Pinablik iran totoo na Dios:

Diad pansisilibra na universal Church na Year of Faith, say Simbaan tayod Lingayen-Dagupan so mansisilibra met na kuma-limamplon taon a  Metropolitan See diad arapen na February 16, 2013. Nen inggapo tayo so silibrasion para say golden jubilee nen inbeneg ya Pebrero, sikatayo so abindisionan na say Archpriest na Papal Basilica na St. Paul Outside the Walls nen inpalapag ton say Metropolitan Cathedral na San Juan Evangelista ed Dagupan City so naitdan na pikakasakey ya spiritual affinity ed say abitlan basilica. Sayan mabonlok a ginawa na Roma so mamibirbir na say maseet ya ibobolaslas tan intatakken na pananisia tayon sakey a Catoliko. Sikatayo diad Lingayen-Dagupan so naitdan a nidumaduman pakabirbiran lapud walay dwaran simbaan tayon walay pikakasakey ya spiritual laffinity ed say papal basilica, say unaan lanti et say Shrine of Our Lady of Manaoag.

Dayew tan Pisasalamat! Panon tayon napisalamatan so Katawan ed say kaabigan tod sikatayo! Say Simbaan tayo so pinabolaslas na saray kimey na saray missionerio a sikara di Santo Domingo Henares, San Francisco Gil de Federich, Santo Domingo Ybanez de Erquicia, Beato Juan Martinez – sasanto na Simbaan ya nankimey a papari ed San Carlos, Lingayen tan Mangaldan. Dayew tan Pisasalamat ed di Maria Ina na Dios ya papagalangan ed Shrine na Manaoag lapud say panisinop tod sikatayo ed mantel to, say pangiwa-wanwan tod sikatayo tan say pangaawit tod sikatayo ed si Jesus ya Anak to.

Dayew tan Pisasalamat para saray missionerio a nanlapud Society of the Divine Word laut lad saray matoor tan masimoon ya formators ed Mary Help of Christians High School Seminary. Sikaray akauna lad sikatayon amin diad Abong na Ama. Ag ira mapabirbir tan sikaray amot, ingen ampan alingwanan ira na saray totoo, balet peteg ed sikatayo so mabayanin panaglinkur da so walad kanunutan na Dios.

Dayew tan pisasalamat ed Dios para si Papa Pio XI ya angiletneg na Diosis na Lingayen nen 1928. Dayew tan pisasalamat ed say Dios para si Obispo Cesar Maria Guerero, say unaan ya obispo tayo! Idayew tayo so Katawan para si Beato Juan XXIII nen pinagmaliw ton say Lingayen-Dagupan so sakey ya Metropolitan See tan ginawa ton say naandi lad bilay a si Arsobisbo Mariano Madriaga so unaan ya arsobispo tayo. Tan diad inpanlinkur da di andi-lad bilay a Arsobispo Federico Limon, SVD tan ontan met a di Arsobispo Emeritus Oscar V. Cruz, saray bokel so tinmobo, binmolaslas tan nanbunga a dakel ya ani.

Dayew tan pisasalamat ed say Katawan para saray papari na Lingayen-Dagupan, para saray naisaklang ya lalaki tan bibii, para saray lideres tayon laiko, para saray kalangweran tayo tan saray ogogaw – twan totoo na Dios, ulopan na disipulo nen Cristo ya atawag ya mabilay a mantasi unong ed say spiritu na ICTHUS, diad inspirasyon nen Maria, Inan Birhen na Manaoag.

Ed sayan solemnidad na Epipanya na Katawan tayo, tatawagen koy imano yo pinablik iran totoo na Dios ya say dayew tan pisasalamat tayo so pagmaliwen  a pankakasakey para misyon. Say dayew tan pisasalamat tayo komun so mamabiskeg ed say pankakasakey tayo tan sayan pankakasakey so mantanguyor ed sikatayon ibiang so pananisia pian say mundo so walay pananisia la komun!

Agtayo pagmaliwen ya say dayew tan pisasalamat tayo et sakey labat a matalangatang ya silibrasion. Pagmaliwen tayon sayan sakey taon so twan taon ya epipanya, say pangipuyan ed kabalgan na Dios aliwan para say galang a dili tayo no ingen para say galang na Dios! Aliwan para sikami, Katawan, balet para say ngaran mo so gloria! Panon tayon nagamuran iyan balon epipanya para Lingayen-Dagupan? Unaan, nepeg ya magmaliw tayon mas maaralem ya managdasal a totoo tan say Eukaristia so walad kapegleyan tayo. Kumadwa, nepeg ya magmaliw tayon mabilay tan maaron comunidad diad kapegleyan na saray mairap bilay a say Salitay Dios so silew tayo. Tan diad sampot, nepeg ya magmaliw tayon comunidad ya ag makareen tan walay seseg ed misyon a kaibay apoy na Pentecostes, say sobol na seet tayo.

Dayew tan pisasalamat … pankakasakey tan misyon! Pagmaliwen tayo komun a sayan taon na golden jubilee  et sakey taon ya epipanya.

 

Say matoor ed sikayo,


+SOCRATES B. VILLEGAS,

Arsobispo na Lingayen-Dagupan

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

wordpress statistics