Get Adobe Flash player
ICTHUS Song

Circular 2016-23: Prayer for the Healing of the Nation

August 22, 2016

Circular 2016-23

RE: Prayer for the Healing of the Nation

My dear people of God:

The Word of God rings clear and true: If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. (2Chronicles 7:14).

The killings continue to rise. The divisions seem to widen even more. The indifference to the violations of the Commandments of God is spreading. We must not give up.

We will stand up for the moral right. We will resist the moral wrong. We will stand and defend every person’s life and dignity. We will shield the weak from harm. We will protect the confused from error. We will guide and enlighten the lost. We will teach, even it seems like a voice in a hostile wilderness, till the day we die, that right is right and wrong and wrong and we will not withdraw from mission of the Lord. Our call is not to be successful but to be faithful.

Our first armor is prayer. So let us pray even more.

The enclosed Prayer for the Healing of the Nation in English, Pangasinan and Tagalog must be prayed before the start of every Mass for nine days starting August 30 until September 7, 2016. We trust in the mercy of God to answer our prayers for healing when we celebrate the birthday of the Blessed Virgin Mary.

In all Catholic schools in the archdiocese, this prayer must be prayed as the opening prayer for the first class period in every classroom insuring that the pupils have copies so they can pray in unison.

Believe in miracles and the power of a praying people. When we pray together, we are strong with the strength of God.

Do not give up! Hope in the Lord!

Sincerely yours,

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

——-

LORD HEAL OUR LAND

Prayer for the Nation

Father of endless mercy, we come to you,

a people wounded and torn by issues that have divided us

into opposing, bickering, quarreling and even hating factions.

We beg you for unity; we ask for healing;

we beseech you to forgive our sins and restore to our land

the joy and the peace that you alone can give.

Teach us once more the wisdom of the Scriptures:

that the help of man is vain

and that our strength is not in princes, but in You.

 

We pray for the leaders of our nation. 

Let them acknowledge your sovereignty,

so that they may render due homage to your image that is in all.

Send your Spirit so that the miracle of Pentecost

by which all understood each other

may prevail over the Babel

by which our leaders slur and embarrass one another.

Let tongues of Divine fire settle on them as they did on the apostles

so that their words may be words of peace, joy, truth and love.

There is so much hatred, Father, and hatred always kills!
We pray that you purge our country of crime,

particularly the heinous crimes of drug-dealing

and the endemic corruption that impoverishes our nation.

But grant us too the wisdom to recognize

that these evils have their roots in all our hearts:

in our envy, greed, avariciousness and implacable desire for even more.

 

But have pity too on those who have lost their lives in the present purge.

We pray for them, because all life is precious in your sight,

and no man or woman is ever so unworthy of the redemption

that your Son bought us all!

Console their families and show their children the paths of righteousness –

as you alone can judge and teach what is righteous!

Finally, we pray for your Church

that it may be true to its prophetic vocation,

for it is when times our difficult and trying that you ask your Church

to be the servant of the nation by speaking Your Word.

Let not our fear and trepidation overcome the zeal for your house

and your truth that should consume us.

We know our sins.

 

We our humbled by our failings.

But we are also aware that when the prophets of old

pleaded to you their sinfulness,

you commanded them anyway to proclaim what you wanted proclaimed reminding them that it was not their word

that they were to announce but yours.

Forgive our sins in the Church and make us strong in your service

so that we may continue to be salt of the earth and light of the world.
Long ago, the woman of Galilee whom you chose to be the Mother of Your Son asked Juan Diego: “Am I not your mother?”

To our Mother’s prayers then, in this hour of need, we entrust ourselves.

From her we draw inspiration

to be the faithful bearers of the image of Your Son

that you called us and set us apart to be.  AMEN

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

——-

KATAWAN, PAABIG MOY BANSA MI

Dasal para say Bansa

 

Ama na andi-anggan panangasi, onaasinger kamid Sika,

totoon asugat tan aboyboyak lapud nanduroman isyun akapan-kakapiga’d sikamin mansasangsangan, mankokolkol tan ingen manbobosolan.

Sikami’y onkekerew:

pankakasakey Mo kami;

paabig Mo kami!

Manpipikasi kami ya paandien Mo ray kasalanan mi tan pasimbalom ed bansa mi

so liket tan kareenan ya Sika labat so makapangiter.

Ibangat Mod sikami lamet so kakabatan na Masanton Sulat:

ya say biskeg na too et anggapoy kakanaan

tan aliwan manlapud saray prinsipi, balet ed Sika naalmo labat.

 

Idadasal mi ray omooley na bansa mi.

Akoen da komon so pakapanyarim,

pian niiter da so manepeg ya pamagalang ed say Inkasika ya walad amin.

Ibakim so Ispiritum pian say pakelaw na Pentecostes,

ya no akin et say balang sakey so makapantatalusan,

so komon mantalongaring ed Babel,

ya no akin et mandederalan tan manpapabaingan iray omooley mi.

Komon say dila na Madibinon apoy so ondateng ed sikara

a singa nen diad saray apostol

pian saray salita ra et magmaliw a salita na kareenan, katwaan tan panangaro.

Aman mapangasi, dakerakel so bosolan ed kapegleyan mi; bosol ya lawas mamapatey!

 

Ipipikasi min ekal Moy kaugsan ed bansa mi,

laut la ed saray ambebelat ya krimen nipaakar ed droga

tan say nikayat ya corruption ya mamapairap ed bansa mi.

Balet iter mod sikami met so kakabatan ya makaonineng

ya amin irayan kaugsan et manlalamot ed saray puso min amin:

diad say imon, inkaagom tan anggapoy tempey ya panaanap na mas nen say pankaukolan mi.

 

Kasian Mo ray naandid bilay ed sayan nagagawan pamapaandid krimen.

Ipipikasi mi ra, lapud amin a bilay et pinabpablim,

tan lapud amin so dinondon na Anak Mo!

Ligliwam iray pamilya da tan ipanengneng Mod anak da so dalan na katunongan — lapud Sika labat so okom tan makabangat no anto so matunong!

 

Diad kaonoran, ipikasi mi so Simbaan Mo

pian saya so matwa ed say inka-propitan tawag to,

lapud diad kairapan tan subsubok na sarayan panaon, tatawagen Moy Simbaan Mo

a magmaliw ya aripen na bansa diad panangibawag toy Salitam.

Komon, ag manunaan so takot tan pagpaga mi nen say ogagep mid say ayaman mo

tan say katwaan ya komon manposapos  ed sikami.

Aakoen mi ray kasalanan mi.

 

Apaabeba kami lapud saray kakulangan mi,

balet bibirbiren mi met ya nen nanpikasi ray propita

anggad wala rad kasalanan,

inganggan Mo ran mangibawag na linawam,

tan ipapanunot Mod sikara ya aliwan salita ra so ipakabat da no ingen say salitam.

Pirdonam iray kasalanan mi ya Simbaan, tan pabiskeg mo kami ed say panlinkur mid Sika pian lawas mansiasia kami ya asin tan silew na mundo.

 

Diad abayag lan panaon, say bii’d Galilea ya pinilim ya magmaliw ya Ina na Anak Mo

so nantepet ed si Juan Diego, “Ag ta siak so Inam?”

Diad saray dasal nen Ina sirin, ed sarayan panaon na pankakaukolan, imamatalek so dili. Ed si Ina, ya oliran tan panlalapuan na biskeg,

tinawag tan nibiig kami ya magmaliw ya matoor ya salming

na lupa na Anak Mo.

Amen.

————

PANGINOON, HILUMIN MO ANG AMING BAYAN

Panalangin para sa Inang Bayang

Ama ng walang hanggang awa,

dumudulog kami sa iyo,

bilang isang bayang sugatan at pinaghati-hati

ng mga isyu na bumasag sa aming mga ugnayan

at naghatid sa amin na maging magkakatunggali,

magkaaway at magkakahiwalay.

Hinihiling naming pagbuklurin mo kami,

hilumin mo kami,

kaawaan mo kami,

punan ang aming mga pagkukulang at itaguyod sa aming bayan

ang kaligayahan at kapayaan na tanging sa iyo lamang namin maasahan.

Hubugin mo kami sa karunungan ng Banal na Kasulatan

na kapag nalayo sa iyo kami’y magdarahop

at magtatagumpay kami

hindi dahil sa katatagang likas

kundi dahil sa iyong bigay na lakas.

Itinataas namin ang mga pinuno ng aming bayan.

Kilalanin nawa nila ang iyong pagka-Diyos

upang sa iyong nilikha ay maaninag ang iyong mukha.

 

Isugo mo ang iyong Espiritu upang manariwa ang himala ng Pentekostes

kung saan ang pang-unawa sa isa’t isa

ay nanaig sa Babel ng paninira

at pananakit ng damdamin ng kapwa.

Hayaan mong manatili sa kanila ang mga dila ng apoy

na lumilim sa mga apostoles

upang ang kanilang wika ay maging pagpapahayag ng kapayapaan,

kaligayahan, katotohanan at pag-ibig.

Ama naming mapagmahal

namamayani ang galit sa aming paligid,

galit na kumikitil ng buhay.

Pakinggan mo ang aming mga panalangin

na lipulin ang kasamaan sa aming bayan

lalo na ang karumaldumal na krimen

ng pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot

at ang malalang kurakot na nagpapahirap sa aming bayan.

Pagkalooban mo rin kami ng mapagpakumbabang pag-amin

na lahat ng kasamaang ito ay nakaugat sa aming mga puso:

sa aming inggit, pagkagahaman, kasakiman

at hindi mapigil na pagnanais ng labis sa totoong kailangan.

 

Kaawaan mo ang mga pumanaw dahil sa kasalukuyang pagtugis sa kasamaan.

Ipinapanalangin namin sila dahil ang buhay ay mahalaga para sa iyo

at walang tao ang hindi kailanman karapatdapat sa pagtubos

na inihandog na iyong Anak para sa lahat.

Aluin mo ang kanilang mga pamilya

at ituro sa kanilang mga anak

ang landas ng katuwiran.

Ikaw lamang ang nakababatid at nakapagtuturo ng kabutihan.

 

Itinataas naming sa iyo ang Simbahan

upang mapanindigan niya ang kanyang bokasyong maging propeta

lalo na sa mga pagkakataong puno ng panganib at pagsubok.

Sa mga panahong ito’y

hinihiling mo na mapaglingkuran namin ang aming bayan

sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong Salita.

 

Huwag mong hayaang kami’y madaig

ng aming mga takot at pangamba.

Batid namin ang aming mga kasalanan.

Wala kaming mukhang maiharap dahil sa aming mga pagkukulang.

Ngunit dumulog sa iyo ang mga propeta noong una

sa kabila ng kanilang pagkamakasalanan.

Iniatas mo sa kanila na ihatid sa mga tao ang iyong pahayag.

Ipinaalala mo sa kanila na hindi kanilang salita

kundi iyo ang ipahahayag.

 

Patawarin mo ang aming mga kahinaan bilang Simbahan.

Palakasin mo kami sa paglilingkod sa iyo

upang kami’y maging asin at liwanag sa daigdig.

 

Ang babae mula sa Galilea na iyong piniling maging Ina ng iyong Anak

ay nagtanong kay Juan Diego: “Hindi ba’t ako ang iyong Ina?”

 

Ngayong panahon ng pangangailangan,

lubos naming ipinagkakatiwala sa panalangin

ng aming Mahal na Ina ang aming buong sarili.

Sa kanya kami humuhugot ng lakas loob

upang maging tapat sa aming pagtawag at pagtatalaga

na maging salamin ng mukha ng iyong Anak.

Amen.

 

Comments are closed.

wordpress statistics