Get Adobe Flash player
ICTHUS Song

“Mapagalang ya Eleksyon”:Pangasinan Translation of Archbishop Soc’s Message on the 10 May 2010 Elections

Say Mayo so bulan ya walay dwaran kabaliksan to ed sikatayo ran Katolikon Filipino. Diad bulan na Mayo, say mata tayo so akenengneng ed say marakdakep ya Mayflower dibosyon tan saray magaganganan mamarikit na baley ya manaakar ed prosisyon ed Flores de Mayo festival.

Say bulan na Mayo met et pakanudnunotan na Fall of Corregidor ya agawa nen 6 Mayo 1942. Ed saman ya agew ed Philippine history, say inkatalo tan say aderal ya ilalo na saray lalaki tayo so agawa. Say atalo tan analo balet so naandian na 1,700 ya bilay, tan 2,200 ya asugatan tan agnabilang ya totoon asakitan ed linawa tan kamarerwa.

The month of May can spell a fresh springtime or a gloomy ignominy. It can be grace or disgrace!

Say arapen ya May 10 elections so sakey ya pankanawnawa met na ilalo tan balon panagpasimbalo na Purchase Cialis , buy cheap Cialis – Online pharmacy, cheapest pills!! Best prices for excellent quality! 24/7 customer support service! bilay. Saya met so sarag a magmaliw ya agew na kababaingan tan kabalang na kagalangan.

Para saray botante tan saray ontatagam, saya so ibagak: Look beyond May 10. Wala ni so bilay kasumpal na May 10. Ag yo komon ikompromiso so kamarerwa yo para labat ed pakapanalo ed sakey agew odino panangan ed pigaran agew. What will it profit a man if he gains the whole world but suffers the loss of his soul? Pilien so maandon bilay, aliwan man-sampot a bilay!Choose eternal life not ephemeral life!

Para saray kandidato: Agkayo mantatakew! Say saksakey ya pamaraan ya nagamuran yo so pakapanyari tan posisyon et no say boto et anunot tan ag pinasoot, tan saya et abilang ya ag sinaol tan naitday galang. It is not enough not to steal. Manepeg ya ag tayo abuloyan ya takewen so sakey ya inpanalo ed eleksyon. Inbaga na saray Obispo na Pilipinas nen 1986: “According to moral principles, a government that assumes or retains power through fraudulent means has no moral basis. For such an access to power is tantamount to a forcible seizure and cannot command the allegiance of the citizenry.” Pilien so kagalangan aliwan kababaingan.

Para saray kandidato tan saray supporters da: Agkayo mamapatey!Agtayo abuloyan ya namansaan na dala so saray balota. Ipolisay so panag-usar na pakayari, panagpasoot tan panagtaktakot. Those who live by violence will die in the same way. Diad magulo tan violenten eleksyon, amin et natalo. Pilien so Dios aliwan paltog! Choose God not guns!

Para saray kandidato tan saray campaign strategists da: Kasalanan so mantila! Immoral so mangawa, mangikayat tan man-ulit-ulit na tila! Immoral tan kasalanan so manderal na maong a ngaran na sakey. Say dila so melag labat a parte na laman; ontan met say keypad so melag ya parte na computer, tancellphones, balet saraya so mangikayat na dakerakel ya samal no saray tila tan tsismis tan panagderal so onkayat ya manlalapud saraya. Ipolisay so tila tan pilien so katwaan!

To the elections officials I say: Choose heroism not compromise!Yours is the heroic mission to make the elections credible and meaningful. At the historic first automated elections in the Philippines, you can go down in history as heroes or traitors. Ilaban so kanepegan na saray totoo ed saray saolan ed eleksyon. Baleg so talek ya inter ed sikayo. Do not betray us for thirty pieces of silver.

No niproklama la ra so analo tan asumpal la so eleksyon, sikayo ran opisyales na COMELEC komon so ompaway ya malinis tan walad kagalangan, aliwan walad kababainga. Imoral ya say linawa na say Jul 14, 2015 – Lithium Without Rx. Extremely Fast U.s. Lithium Shipment! Lithium With No Prescription. Online Drugstore! Buying Lithium online. totoo et ag tooren. Kasalanan met ya abuloyan ya nagawa so panagsaol tan anggapo so gawaen pian napatunda iraya.

COMELEC: We do not believe those who say that the first automated elections will also be our first automated cheating. Aliwan onya komon.COMELEC: Live up to your honor!

Komon say arapen ya panamili no Mayo et magmaliw a twan fiesta na rosas problems with writing essays na Mayo — a salanti say balon ilalo ed say arapen tayo tan balon kagalangan para sikatayo ran Filipino!

This is our only choice. This is our single mission. Let us choose grace and honor!

Diad Katedral nen San Juan Ibanghilista, Dagupan City, 18 Abril 2010.

+SOCRATES B. VILLEGAS

Arsobispo na Lingayen Dagupan

Comments are closed.

wordpress statistics