Get Adobe Flash player
ICTHUS Song

Archive for May 23, 2018

TURNING TO MARY IN OUR NEED

Today is the feast of Mary Help of Christians. Mary the Helper is as old as the title Mary the Mother. This devotion was the armament of the Popes in the past against the attacks of kings and emperors on the Church. The devotion to Mary Help of Christians has been the recourse of the Church from centuries ago to resist anti-Christian forces.

Let us gaze at the Virgin Mary and let us look at our country.

There are many things happening to our country that are repulsive and revolting.

Fake news abound, lies are peddled and truth is bargained for the right price. The smoke of graft and corruption keeps going with no one to snuff out the fire from where the smoke comes. Politicians are abundant while statesmen have gone scarce. Constitutional rights are violated and legal processes are ignored.

But among all the social ills that are slowly eating up our national soul, the murders and the vulgarity are incredibly and sadly on top of the list. Years from now, this chapter in our history as a people will be called the Reign of Murder and Vulgarity. Sobra na!

The poor Filipinos killed by still unknown assassins for the past two years are enough to fill up the Narciso Ramos Athletic Field in Lingayen. Most of them are adults, many are youth, a few are children but all of them have a common adjective to describe them—defenseless and silent poor. If they were not killed by government agents, the government agents have been incredibly yet systematically unable to trace the killers and bring the wheels of justice to roll.  Sumosobra na talaga!

The vulgarity in language used to shock us years ago. It feels like we were more decent and respectful, polite and courteous many years ago; but it has been only two years since this downslide to vulgarity started rapidly. Women are disgraced in words not once but habitually, as if it were a standard policy to mock womanhood and reduce the God given dignity of personhood to genitals. Anger can be righteous but in recent months, anger had lost its righteousness. If you are angry, you have a right to be vulgar. If you are afraid of the backlash do not get angry at the wrongdoer. We have become numb to vulgarity. We laugh at vulgarity instead of getting shocked and angry.

Now, vulgarity has taken another twist—to mock the memory of the murdered; to calumniate a faithful departed who cannot defend himself; to gossip about the dead; to add inconsiderate sorrow to the grief of those they have left behind. Is murder to be excused due to the unproven immorality of the killed? Tama na!

We have anti-Christian forces around us shaking our Catholic values. Murder is offered as a solution to our problems and vulgarity is glorified as a way of life. There is hostility towards decency. Human life is under threat. It would be naïve to hope things will improve without us lifting a finger. Please pray and from prayer let us act together to defend the values of Christianity. Vulgarity and murder are anti- Christian.

Hindi ba sobra na? Hindi pa ba tayo maninindigan? Kung hindi ngayon kailan pa? Turn to Mary Help of Christians and let her send you forth in battle for her Son.

Mag-isip. Manalangin. Kumilos nang sama sama.

From the Cathedral of Saint John the Evangelist, Dagupan City, May 24, 2018

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

—————————

PANGASINAN TRANSLATION

LÍNGAYE’Y MARIA DIAD PANGKAKAUKOLAN TAYO

Sisilibraan tayo ed sayan agew so fiesta nen Maria Tulong daray Cristiano. Say panamagalang ed si Maria ya Mananulong et ontan lan kabayag a singa panamagalang ed si Maria ya Ina. Sayan dibosyon so inusar na saray Santo Papa nen saman ya pilaban ed saray nanduroman pang-atake ed Simbaan na arari tan imperador. Sayan dibosyon ed si Maria Tulong daray Cristiano so batikan na Simbaan nen saman pian nalabanan iray nanduroman pwersa ya onsusumlang ed Simbaan.

Itilan línga-yen si Marian Virgen tan nengnengen so bansa tayo.

Dakerakel iray nagagawad bansa tayo ya makapasinsinagem tan makapaingongot.

Ataytayak iray tila tan pekin balita; tila ya pagmamaliwen ya katwaan tan say katwaan so natatawalan na dugan presyo. Say asewek na panagtakew tan kurapsyon so tuloy-tuloy tan anggapo so maneerep ed say apoy ya panlalapoan na sayan asewek. Atakatak iray politiko balet dinmaiset iray matwaan managlinkur na baley. Sosonggayen so kanepegan unong ed Konstitusyon tan papaolyan so nepeg tan maptek a tutontunon a legal.

Balet ed sarayan dakerakel ya sakit na baley ya kalkalnan manederal na kamarerwa na bansa, say panagpatey tan panagbastos so makapaermen ya manuna ed amin diad listaan.

Saray mairap bilay iran Filipino ya pinapatey na agkabat iran pumapatey ed dwaran taon et napano to la so Narciso Ramos Athletic Field ed Lingayen na sarayan apatey. Dakerakel ed saraya et matatakken, tan kalangweran, wala met iray ogogaw balet ed amin daraya, saksakey so pakabirbir ed sikara — sikaray anggapoy pakayari tan anggapoy bosis iran mairap bilay. No ag ira pinatey na saray walad gobierno, makapakelaw la ya say sisteman natutumbok et say agpakabirbir na sarayan managpatey pian komun et say katonongan so nagamuran. Pete-peteg ya alablabas la!

Nen saman a panaoan, nabigbigla tayo ed say bastos ya panagsalita tan say panagayew. A singa nen saman sikatayo so disente, magalang, tan walay baing; balet, dud-dwaran taon labat ni so apalabas nen agay lay peles ya insabi na kabastosan. Saray bibii et pabpabaingan aliwan aminsan labat no ingen amin piga-piga la, ya singa magmamaliw ya ordinarion tutontonen so panagbastos ed say inkabii tan pagmamaliwen ya say dignidad na inkatoo ya nanlapud Dios et naalmod say kayaryan to labat. Walay matunong ya panag-pasnok balet ed sarayan apalabas ya bulan, abalang lay katuoran na panagpasnok. No sikay manpasnok, walay kanepegan mon manayew. No agmo labay so nabalesan, agka mamapasnok ed say akagaway mauges. Singa anggapo lad sikatayo so panag-bastos. Elek-elek tayo labat ingen ed say panag-bastos imbes na nabigla tan manpasnok.

Natan, walay balon nengneng na panag-bastos: say panagbalaw ed say pinatey; say panderal na reputasyon na sakey ya pinablin naandi lad bilay ya agto la nailaban so dili to; say panaglabir ed say naandi lad bilay; say panarum ed say kaermenan na saray ataynan. Rason la kasi so pamatey lapud say agni apatwan immoralidad na say pinatey? Tama na!

Wala ray aliwan ma-Kristianon pwersa ya manetenyeg ed saray pinabli tayon kaugalian ya Katoliko. Papapawayen ya say panagpatey so solusyon na saray problema tayo tan gagalangen so panagbastos a singa balon panag-bilay. Walay panag-bosol ed kinasimpit. Walay panagtaktakot ed say bilay na too. Agtayo ilaloan ya ondakep so kipapasen no anggapoy pibabali tayo. Mandasal tayo tan lapud sayan panagdasal, sikatayo so mankakasakey ya ilaban iray ma-Kristianon kaugalian. Say panagbastos tan panagpatey so aliwan maka-Kristiano.

Aga kasi alablabas la ya? Agtayo ni kasi onalagey ed saya? No aliwan natan, kapigan ni? Linga-yen si Maria, Tulong daray Cristiano tan abuloyan ya ibaki to itayon mibakal para say Anak to.

Man-nunot. Mandasal. Ongalaw ya mankakasakey.

Diad Katedral nen San Juan Ibanghilista, Dagupan City, May 24, 2018.

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

————————

TAGALOG TRANSLATION

PAGBALING KAY MARIA SA ATING PANGANGAILANGAN

Ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang kapistahan ni Maria Mapag-ampon sa mga Kristiyano.  Ang taguring ito ni Maria bilang Mapag-ampon ay kasingtagal na ng taguri ni Maria bilang Ina.  Ang debosyong ito ay ang mabisang sanggalang na ginamit ng mga Santo Papa upang ipagtanggol ang Simbahan laban sa iba’t ibang pag atake ng mga hari at emperador.  Ang debosyon kay Maria Mapag ampon sa mga Kristiyano ang naging takbuhan ng Simbahan laban sa maraming pwersa laban sa Kanya.

Ating sulyapan ang ating Inang Birheng Maria at tingnan ang ating bansa.

Napakaraming paninirang-puri at kasuklam-suklam na nangyayari sa ating bansa.

Napakaraming mga pekeng balita, ang lumalabas ay ang mga kasinungalingan at ang katotohanan ay ipinagpapalit sa kaunting halaga ng pera.  Ang usok ng pandarambong ay nagpapatuloy at walang magsabi kung nasaan ang apoy na pinagmumulan ng usok.  Ang mga pulitiko ay sagana ngunit ang tunay na namumuno ay kakaunti na. Patuloy na nilalabag ang karapatang isinasaad sa saligang batas at isinasantabi ang mga legal o makatuwid na proseso.

Ang pagpatay at kabastusan ay ang mga nangungunang mga sakit ng ating lipunan na dahan dahang kumakain ng kaluluwa ng ating bansa.

Ang bilang ng mga pinaslang na mahihirap na mga Pilipino na hanggang ngayon ay hindi pa nakikilala ang mga pumatay ay sapat na upang ma        puno ang Narciso Ramos Athletic Field sa Lingayen.  Marami sa kanila ay matatanda, ang iba ay mga kabataan, ang ilan ay mga bata pero silang lahat ay may pare parehong mukha – sila ay mga mukha ng mga walang kalaban laban at tahimik na dukha.  Kung hindi man sila pinatay ng nasa pamahalaan, hindi naman kapani-paniwala ang tila sistemang umiiral sa hindi pagkilala sa mga pumaslang upang mabigyan ng hustisya ang mga pinaslang.  Sumosobra na talaga!

Dati rati ang kabastusan at kahalayan sa pananalita ay ating ikinabibigla at ikinababahala.  Maraming taon ang nakalilipas na dama ng bawat isa na tayo ay disente, respetado at magalang ngunit nitong dalawang taong nakalipas tila mabilis na nagsimula ang kabastusan at kahalayan. Ang mga babae ay ipinapahiya sa pananalita hindi lamang minsan kundi maraming beses na tila naging ordinaryo na at naging karaniwan na ang mang alipusta ng kababaihan na ang dignidad ng pagkatao na regalo mula sa Diyos ay tumutukoy na lamang sa maselang bahagi ng katawan.  Ang galit ay maaaring makatuwiran ngunit sa mga nakalipas na panahon tila nawala ang katuwiran sa galit.  Kapag ikaw ay galit, tila may karapatan kang maging bastos.  Kung natatakot kang balikan, huwag magalit sa gumagawa ng masama.  Tayo ay naging manhid na sa kabastusan.  Tumatawa na lang tayo sa kabastusan sa halip na tayo ay mabigla at magalit.

Ngayon, ang kabastusan ay nagkaroon ng bagong anyo – ang alimurahin ang alaala ng pinaslang; ang siraan ng reputasyon ang walang buhay na hindi na maipagtatanggol ang sarili; ang yurakan ang pagkatao ng pinatay; na nakadaragdag sa bigat ng kalooban at pagdadalamhati ng naiwan.  Ang pagpatay ba ay ipagpapasawalang-bahala na lamang dahil sa di-napatutunayang imoralidad ng pinatay? Tama na!

Mayroong mga hindi-maka-Kristianong pwersa sa ating paligid na pinapawalang halaga ang ating mga Kristianong kaugalian. Ang pagpatay ay iniaalok na solusyon sa ating suliranin at ang kabastusan ay niluluwalhati bilang isang paraan ng pamumuhay.  May poot sa kabutihan.  May pagbabanta sa buhay ng tao.  Hindi tayo pwedeng umasa na ang mga nangyayari ay mapapabuti kung hindi tayo makikisangkot.  Magdasal tayo at sa mula sa pananalangin ay sama-sama tayong kumilos upang ipagtanggol ang maka-Kristiyanong pagpapahalaga.  Ang kabastusan at pagpatay ay hindi maka-Kristiyano.

Hindi ba sobra na?  Hindi pa ba tayo maninindigan?  Kung hindi ngayon, kailan pa?  Dumulog tayo kay Maria Mapag-ampon sa mga Kristiyano at hayaan nating ipadala niya tayo sa himagsikan para sa kanyang Anak na si Hesus.

Mag-isip. Manalangin. Kumilos nang sama-sama.

Mula sa Katedral ng San Juan Ebanghelista, Dagupan City, May 24, 2018.

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen-Dagupan

wordpress statistics