Get Adobe Flash player
ICTHUS Song

Circular Letter

Circular 2017-4: Prayer for Vocations

February 6, 2017 Memorial of Saint Pedro Bautista and Companions

Circular 2017-4 RE: Prayer for Vocations

My dear people of God:

The prayer for priestly vocations is a pastoral priority of the Church. Let us unite in prayer for vocations from February 11 to March 25 this year. Enclosed is the Oratio Imperata for Vocations for 2017 in English, Tagalog and Pangasinan to be prayed in all Masses in the archdiocese.

This prayer must be prayed in all our Catholic schools before the first subject for the class day is taught.

From the hands of Mary Help of Christians I know our seminaries will be blessed with holy vocations.

Sincerely yours,

+SOCRATES B. VILLEGAS Archbishop of Lingayen Dagupan

——————-

ORATIO IMPERATA FOR VOCATIONS

To be prayed after Communion before the Post Communion Prayer in all Masses in the Archdiocese of Lingayen Dagupan from February 11 Memorial of Our Lady of Lourdes until March 25, Solemnity of the Annunciation

Leader: Let us all kneel to pray for vocations

Jesus Good Shepherd you have just fed us with your Body and Blood. As you rest in our hearts, listen too to the fears and anxieties we carry. Let our response be:

People: Send holy vocations to our seminary

Hatred, violence and oppression have wounded us, send us courageous priests and seminarians to be heralds of truth, justice and grace. Let us pray.

People: Send holy vocations to our seminary

Misery, poverty and distress afflict so many, send us generous priests and seminarians to set your people free from the shackles of sin. Let us pray.

People: Send holy vocations to our seminary

Fear, discouragement and restlessness trouble multitudes, send us priests and seminarians who can show your face of hope for the world. Let us pray

People: Send holy vocations to our seminary

Doubts, distrust and reluctance prevent our youth from deciding to follow you, set the hearts of our youth on fire to follow you. Let us pray

People: Send holy vocations to our seminary

Impurity, selfishness and pleasure seeking blind our souls, bless our youth with pure hearts to see your face and seek holiness. Let us pray.

People: Send holy vocations to our seminary.

Leader: God our Father look upon your Church in Lingayen Dagupan celebrating the Year of the Parish and preparing to celebrate our Second Synod this September. Send us holy vocations to set your people free and spread the fire of your love to all, through Christ our Lord.

Mary Help of Christians, pray for us.

—————————

ORATIO IMPERATA PARA SA BOKASYON

Dadasalin pagkatapos ng Pakikinabang bago ang Panalangin Pagkapakinabang sa lahat ng Misa sa Arkidiyosesis ng Lingayen-Dagupan mula ika-11 ng Pebrero, Paggunita sa Mahal na Birhen ng Lourdes hanggang sa ika-25 ng Marso, Dakilang Kapistahan ng Pagpapahayg ng Magandang Balita Tungkol sa Panginoon (Annunciation)

Namumuno:  Magsiluhod tayong lahat at manalangin para sa mga bokasyon. Ang ating itutugon sa bawat panalangin:

Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Mahal naming Hesus, aming Mabuting Pastol, kami’y binusog mo ng iyong Katawan at Dugo.   Sa pananahan mo sa aming mga puso, pakinggan mo ang aming mga pangamba at pagkabahala.   Manalangin tayo

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Sinusugatan kami ng pagkamuhi, karanasan at pang-aalipin, isugo mo sa amin ang mga pari at seminaristang may taglay na tapang upang maging mga kasangkapan ng katotohanan, katarungan at biyaya.  Manalangin tayo.

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Kay raming pinahihirapan ng kasawian, kahirapan at kalituhan, isugo mo sa amin ang mga pari at seminarista na bukas-palad upang palayain ang iyong bayan sa tanikala ng kasalanan.  Manlangin tayo.

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Ginagambala ng takot, panghihina ng loob at kabalisaan ang iyong bayan, isugo mo sa amin ang mga parin at seminarista na makapagpapakita ng iyong mukha ng pag-asa para sa sangkatauhan.  Manalangin tayo.

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Pinipigil ng pag-aalinlangan, kawalang pagtitiwala at pag-aatubili ang pagpapasya ng kabataan na tumugon sa iyong pagtawag, pag-alabin mo ang puso ng aming mga kabataan na sumunod sa iyo.  Manalangin tayo.

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Kahalayan, pagkamakasarili at pansariling kaluguran ang bumubulag sa aming mga kaluluwa, pagpalain mo ang aming mga kabataan upang magtaglay ng malinis na puso na makakakita ng iyong mukha at maghahangad ng kabanalan.  Manalangin tayo.

Bayan:   Panginoon, magsugo ka ng mga banal na bokasyon sa aming seminaryo.

Namumuno:

Ama naming mapagmahal, masdan mo ang iyong sambayanan sa Lingayen-Dagupan na nagdiriwang ng Taon ng Parokya at naghahanda para sa pagdiriwang ng Ikalawang Sinodo sa darating na Setyembre.  Magsugo ka ng banal na bokasyon upang magpalaya sa iyong bayan at magpaningas ng iyong pag-ibig sa lahat.  Hinihiling naming ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

Maria, Tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami.

———————-

ORATIO IMPERATA PARA BOKASYON

To be prayed after Communion before the Post Communion Prayer in all Masses in the Archdiocese of Lingayen Dagupan from February 11 Memorial of Our Lady of Lourdes until March 25, Solemnity of the Annunciation

Lider: Ontalimokor tayo ya mandasal para bokasyon.

Jesus, Maong a Pastol, pinesel Mo kami na Laman tan Dalam. Diad panaayam  Mod kapusoan mi, dengel  Mo pa ray pakatatakotan tan panpapagaan ya sasakbaten mi. Say ebat tayo:

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Asugat itayo na bosolan, kaguloan tan panaglames, mangibaki kad sikami na masebeg iran papari tan seminarista ya manangibawag na katwaan, katunongan tan grasya. Mandasal tayo:

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Dakerakel so maneermen, maniirap tan nagogonigon, mangibaki kad sikami na mabonlok a papari tan seminarista ya mangokbar na golongolong na kasalanan. Mandasal tayo.

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Nasisigen so dakerakel lapud takot, pakaandi-ilalo tan onganget, mangibaki Kad sikami na papari tan seminarista ya mangipanengneng na lupam a ilalo para mundo. Mandasal tayo.

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Manesebel ed saray kalangweran ya ontumbok ed sika lapud panduarua, kulang ed talek, tan tanlindwaan, parlangan Moy kapusoan na saray kalangweran ya ontumbok ed Sika. Mandasal tayo.

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Inkarumsis, inkaagom tan panaanap na likeliket so manbubulag ed saray kamarerwa tayo, bendisionan Mo ray kalangweran na malinis a puso pian nanengneng day lupam tan anapen day kasantosan. Mandasal tayo.

Totoo: Ibakim iray masanton bokasyon ed seminario mi.

Lider:

Dios ya Ama mi, lingis Mo’y Simbaan na Lingayen-Dagupan a mansisilibra na Taon na Parokya tan manpaparaan ed say Kumadwan Synod ed say arapen a Septiembre. Mangibaki Ka ray mansanton bokasyon ya mangiter na kawayangan ed saray totoom tan mangikayat na apoy na panangarom ed amin, lapud si Cristo a Katawan mi.

Ina, Mananulong na saray Cristiano, ipikasi mo kami.

Circular 2017-3: Renewal Seminar for Lay LIturgical Ministers

February 3, 2017

Memorial of Saint Blaise, Martyr

ALD Circular 2017-3

RE: Renewal Seminar for Lay Liturgical Ministers

My dear brothers in ministry:

In the spirit of the Year of the Parish being observed by the Catholic Church in the Philippines and in eager anticipation of the Synod of Lingayen Dagupan in September this year, having as its vision the renewal of the Church, I am now pleased to inform you that the renewal seminars for extraordinary ministers of Holy Communion and lectors/commentators will start on February 11 until May 30 this year.  Kindly read the attached calendar of renewal seminars for every parish.

The installation of the new and renewed lay liturgical ministers will be held at the Principal Parish Mass on Pentecost Sunday, June 4.

Please be reminded of the following regulations with regard to lay liturgical ministers considered NORMATIVE and OBLIGATORY in the Archdiocese of Lingayen Dagupan without any exceptions.

1.    The Ministry of Readers is open for the Catholic laity between 13 to 30 years old. The Reader must have received full Christian initiation, i.e. baptized, confirmed and have received First Communion. If married, they must be canonically married and living exemplary Christian life. They must be fluent in Pangasinan and English.

2.   The Extraordinary Ministers of Holy Communion must be MALE between 25 to 50 years oldand must have received full Christian initiation, i.e. baptized, confirmed and have received First Communion. If married, they must be canonically married and living exemplary Christian life.

3.   Readers and Extraordinary Ministers of Holy Communion who have served for three consecutive years and were obliged to take a break from their liturgical ministry may return to the liturgical ministry provided:

3.1        they have engaged in the ministry of catechesis or charity during their leave;

3.2        they undergo the formation seminar for new lay liturgical ministers; and

3.3         their ages are within the age requirements already indicated.

We should have more lay leaders active in society that at the sanctuary. The arena of the laity is social transformation and not altar ministry.

4.    It is pastorally necessary to recruit new lay leaders in the parishes and schools in order to insure the continuous transmission of the Christian faith to future generations. Ours is a young Church. We cannot allow ministries to age.

5.   The probationary Readers and EMHCs who were temporarily deputed last Advent season 2016 must attend the seminar for new liturgical ministers. They cannot continue their probationary ministry beyond Pentecost Sunday 2017.

All the formation seminars will be held at the Lay Formation Center in Bonuan Gueset, Dagupan City according to the schedule enclosed herewith.

The registration fee is PhP 250 to cover expenses for meals and seminar materials of the renewal seminar.

New Lay Liturgical Ministers

For the new Readers and EMHCs, a two day orientation seminar is necessary to receive archdiocesan commissioning. The registration fee for the two day seminar is PhP250 also but the parish priests are kindly requested to financially assist the youth who cannot afford the fees considering their situation in life. A letter of recommendation from the parish priest will be required from the seminar attendees in order to insure their good standing in the parish community.

There will also be renewal seminars for parish workers, ushers and collectors, altar servers and pastoral workers for the sick as indicated in the enclosed calendar.

I request you to disseminate the schedule and the pertinent information early so that the lay leaders can reserve the dates ahead of time and participate attentively.

Let me reiterate the need to allow the youth to assume Church leadership. I state again that the proper sphere for the sanctification of the laity is not inside the church building but in society. Please encourage more lay leaders to be catechists and ministers of social action. Let the laity be truly leaven in society. We are not just a Church of the poor. We are even more a Church of the young. The young are not just our future. They are the majority of our present age.

Plunge into deep waters! (Luke 5:4)

Thank you for your continuing unity in faith and mission.

Sincerely yours,

 

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

 

Circular 2017-2: Archdiocesan Synod

January 3, 2017

Most Holy Name of Jesus Memorial

Circular 2017-2

RE: Archdiocesan Synod

My dear people of God:

In eager anticipation of our Synod due to be held in the Archdiocese of Lingayen Dagupan fromSeptember 2 to 9, 2017, we must prepare the survey questionnaires to help us better appreciate the socio-pastoral situation in our Church.

We shall have a meeting on January 13, second Friday, starting promptly at 8:00am until 12:00 noon at the Lay Formation Center, Bonuan Gueset, Dagupan City.  The following are expected to be at the meeting during which we will validate the survey questionnaire:

1.    All the diocesan and religious priests who exercise priestly ministry in the Archdiocese;

2.   All local superiors of religious congregations of women (ARMWALD);

3.   One lay representative per parish:

  • From the Vicariate of Saints Peter and Paul, one lay representative per parish between 18 to 25 years old;
  • From the Vicariate of the Epiphany, one lay representative per parish between 26 to 35 years old;
  • From the Vicariate of Saint Thomas Aquinas, one lay representative per parish between 36 to 45 years old;
  • From the Vicariate of Saint Dominic, one representative per parish between 46 to 55 years old;
  • From the Vicariate of Saint Vincent, one representative per parish between 56 to 65 years old.

I request you to diligently and prayerfully choose the lay parish representative keeping in mind only the good of the Church. They must be morally and intellectually equipped to handle the duties of preparing for the Synod. This historical ecclesial event needs men and women from the parish communities who can truly represent the sentiments of our Catholic faithful.

Let us pray that the renewed Church we want to become may be blessed by God every step along the way.

Sincerely yours,

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

 

Circular 2017-1: Priests in the 2017 Year of the Parish

January 1, 2017

Circular 2017-1

RE: Priests in the 2017 Year of the Parish

Dearly beloved brothers in the priesthood:

The Church in the Philippines celebrates 2017 as Year of the Parish.

What is the best way to describe the parish? The only word and the best word to define a parish is COMMUNIO. A parish is a communion of little communities. What an affirmation from the Good Shepherd that we in the Archdiocese of Lingayen Dagupan will celebrate our Second Archdiocesan Synod on Communio from September 2 to 9 this year.

Communio is the summary of the identity of the Church. This identity of communio comes from God who is communio–Father Son and Holy Spirit.

Communio is the summary of the task of the Church. The Church exists to make all one. Any pastoral activity of the Church that does to start, build and sustain communio is not worth pursuing at all.

Communio is the sole power that animates the Church to carry on. If there is no passion for communio, the rivers of commitment will run dry and the Church’s lighthouse of hope will turn dim.

Communio is everything for us. Without it, we have no identity; we have nothing to do; we have no spiritual strength.

SOURCE

Where does communio come from? It comes from the humility of God who reaches out to mortal sinners like us and offers us a hand of unity. It is a hand that shakes our hands as equals. He has become like us.

“Though he was in the form of God, he did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness; and found human in appearance, he humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross”. (Phil.2:7).

Communio mandates us Churchmen to be a humbler Church. A humbler Church listens without any urge to rebut. A humbler Church accompanies the weak without being judgmental and accompanies the strong without competition. A humbler Church sees the best in others and downplays defects and weaknesses. A humbler Church is forgiving yet not reluctant to denounce wrongdoing. A humbler Church seeks unity in doctrine, allows liberty in opinions but always opts for charity in everything.

If communio is to be our sole power for evangelization, let it be said that the power that makes the Church credible is humility in service, humility in teaching and humility in worship. Arrogance is a big turn off. Church arrogance has turned many of our flock against us. Humility is the cure. Humility is the way.

STEPS

How shall we live the challenge and task of building communion?

1.    Only God can build communio and the first way to God is PRAYER. Pray if you want to be in communio. Our best contribution to the world is our prayer. All else follows from this life of prayer. Offer the parish church for adoration of the Blessed Sacrament. Teach our hungry youth that time spent with God is not wasted. Be seen praying not for public show but as a God’s witness. It is mystics not the activists who will renew the parish.

2.    We have a long history of Catholic ORTHODOXY. Stay in line; stay in the communio of faith. Our people want to hear the logic of the Gospel. Our people need to hear Christ again and again. Entertainment is not our business. Partisan politics is not our arena. Our expertise must be the faith of the apostles.

3.    When communio is hurt, communio needs healing. There will be massive parish renewal when CONFESSIONS are constantly celebrated. We cannot promote communio without the tender mercy of Confession.

4.    There is no communio without Jesus. Show by your life, preach from the pulpit; speak in public that JESUS IS ALIVE! People need to hear that Jesus lives and He lives with us. Our people need hope and how much hope we will ignite by those simple proclamation of faith: Jesus is alive and lives forever.

5.    There is no communio without unity of word and life. The Gospel becomes a victim when the proclaimer lives contrary to his ordination vows. I renew my request for a simpler priestly LIFESTYLE that is close to the lifestyle of our ordinary parishioners not the rich and affluent.

6.    Communio is best nurtured in a stewardship Church.

May all be one! Pray for me. Pray for one another.

Sincerely yours,

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

 

Circular 2016-19: Auxiliary Bishop of Lingayen-Dagupan

June 1, 2016

Memorial of Saint Justin, Martyr

Circular 2016-19

RE: Auxiliary Bishop of Lingayen Dagupan

My dear brothers and sisters in Christ:

The Holy Father Pope Francis has appointed Monsignor ELMER MANGALINAO titular bishop of Urusi and auxiliary bishop of Lingayen Dagupan. His appointment is a blessing for us in our archdiocese.  Prior to his appointment, he was a priest of the Diocese of Cabanatuan.

As we await his episcopal ordination and the day of his arrival in our archdiocese, liturgical norms prescribe that we include his name in the Eucharistic Prayer.

In the English form, after mentioning Pope Francis, the presider says “Socrates our bishop, Elmer his assistant bishop and all the clergy”.

In the Pangasinan form, the liturgical text will be “tan si Socrates ya Obispo mi, si Elmer a katulongan to, tan amin a clero.”

In the succeeding weeks, we shall receive more information about his ordination and his liturgical reception among us. He will certainly reside and hold office at the Cathedral of Saint John in Dagupan City.

Please pray for him and pray for me. I assure you of my prayers too.

Sincerely yours,

+SOCRATES B. VILLEGAS

Archbishop of Lingayen Dagupan

 

wordpress statistics